อุบลราชธานี

รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
โดย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพรวมผลงาน

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูมขึ้น

 • ประชาชนจึงสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลต่างๆของเทศบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเรียนรู้ใช้งานระบบ เนื่องจากประชาชนคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์อยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ เพิ่มเติมในโทรศัพท์อีก
 • ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีการเกิดอุทกภัย ระบบสามารถคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้ เช่น ปริมาณน้ำเดินทางใช้ระยะเวลากี่วันจากต้นทางถึงพื้นที่  เทศบาลจึงสามารถแจ้งเตือนภัยและข้อมูลต่างๆถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
 • ประชาชนสามารถ ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเกิดภัยแล้ว เทศบาลสามารถใช้ระบบในการบริหารจัดการสถานณ์ได้ เช่น การลงทะเบียนสำรวจผู้ประสบภัย   การจัดสรรความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง การค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • มีฐานข้อมูลผู้ประสบภัยที่ทุกหน่วยงานในเทศบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง เช่น งานป้องกันเข้าใช้ระบบเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัย กองช่าง เข้าใช้ระบบเพื่อประเมินความเสียหาย กองคลังเข้าใช้งานระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา จ่ายถุงยังชีพ พร้อมส่งข่าวแจ้งให้มารับการช่วยเหลือไปยังไลน์ของประชาชนรายบุคคลได้ทันที   สำนักปลัดเข้าใช้งานระบบ ส่งออกข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อรายงานอำเภอ จังหวัดได้ทันที เป็นต้น

จัดทำแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม จัดทำขึ้นเพื่อ

 • เพื่อคาดการณ์ปริมาณที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลจนถึงเขตเทศบาลพิบูลมังสาหารใช้ระยะเวลากี่วัน
 • เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ในการเก็บสัมภาระและอพยพประชาชนได้ทันท่วงที 
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรง ได้ทันเวลา เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ถุงยังชีพ  การฟื้นฟูเยียวยา ฯลฯ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
 • ลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วย

 • เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำมูลจนถึงทิศตะวันออก ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ในทุกๆปี เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำ จากแม่น้ำมูลที่มีต้นสายมาจากจังหวัดนครราชสีมา และมวลน้ำชี จากจังหวัดขอนแก่น หากปีใดมีพายุฝนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำจำนวนมากจากแม่น้ำสายหลักทั้งสองสายเมื่อไหลมาบรรจบกันทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง
 • การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนั้นทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากกว่าพันหลังคาเรือน แต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด
 • การรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยจากทีมสำรวจชุดต่างๆให้เป็นชุดข้อมูลเดียว ทำได้ยากและล่าช้าเกิดข้อผิดพลาด และมีข้อมูลตกสำรวจ ทำให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้าด้วย
 • ข้อมูลจากการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปีที่ผ่านๆมา
 • การสอบถามปัญหาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้ช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลังและสำนักปลัดเทศบาล  โดยนำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ตอบสนองความต้องการของทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ
 • การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้โซเซียลมีเดียของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ทำการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม ที่รองรับการแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการ แล้วเชื่อมต่อกับระบบโซเซียลมีเดียโดยผ่านบัญชีทางการไลน์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทำให้เทศบาลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลกับประชาชนได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และยังใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดยระบบ

 • สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัย สามารถเก็บข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ พร้อมประมวลผลข้อมูล
 • มีฟังก์ชั่นช่วยประมาณการความเสียหาย ที่เกิดขึ้นของผู้ประสบภัยแต่ละราย
 • เมนูการเพิ่มกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยทุกรายได้อย่างทั่วถึง
 • เมนูแจ้งเตือนให้ประชาชนมารับถุงยังชีพหรือการช่วยหลือได้ทันที เมื่อเทศบาลได้รับการจัดสรรความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน