พิษณุโลก

รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ประจำปี 2566
โดย เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพรวมผลงาน

 • การติดต่อใช้บริการของประชาชน
 • ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
 • การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
 • ปัญหาการร้องเรียนต่างๆ
 • เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลนครพิษณุโลก
 • เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน สนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
 • เพื่อพัฒนากิจการประปาเทศบาลนครพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพื่อยกระดับเจตจํานงการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก ในการป้องกันการทุจริต เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 • นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ระบบการรับชําระเงินค่าน้ําประปา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน ปัจจุบัน เข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลก และประชาชนผู้ใช้น้ํา ให้สามารถติดต่อสื่อสาร กันได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงประชาชนผู้ใช้น้ําได้ มากกว่ารูปแบบเดิม มีความคล่องตัวในการชําระเงิน หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายบิล ซ้ําซ้อน เนื่องจากข้อมูลการชําระเงินสามารถตรวจสอบได้ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทํารายการ
 • ระบบแจ้งคําร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 • การแจ้งปัญหา ร้องทุกข์ได้ทุกเรื่อง
 • การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ระบบรายงานคุณภาพน้ําประปา
 • การแจ้งเตือนชําระค่าน้ําประปา
 • การตรวจสอบและดูสถิติการใช้น้ํา
 • การชําระค่าน้ําประปา
 • ระบบติดต่อสอบถาม
 • จัดทําโครงการให้ความรู้กับประชาชน
 • จัดทําโครงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 • จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
 • ช่องทาง Website
 • ช่องทาง Facebook
 • ช่องทาง Line
 • จัดทําใบปลิวประชาสัมพันธ์
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกสํานักงาน