เชียงราย

รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพรวมผลงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้ทำโครงการ E-Smart Pahung ขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดขยายผลมาจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นในปี 2564

โดยการดำเนินโครงการ E-Smart Pahung เริ่มต้นจากนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และจากการสำรวจความต้องการของประชาชนในตำบลป่าหุ่งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน

 • มีการประชุมระดมความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาความต้องการ และสรุปแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
 • จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแอพพลิเคชั่น ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รวบรวมกระบวนงานให้บริการของแต่ละส่วนราชการมาไว้ใน E-Smart Pahung เพื่อให้ประชาชนใช้งานบริการได้ในคลิกเดียว
 • ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการใช้แอพลิเคชั่นแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน โดยเน้นย้ำที่ผู้นำเพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป
 • E-Smart Pahung เป็นช่องทางในติดต่องานกับ อบต.ป่าหุ่ง ได้สะดวกรวดเร็วผ่าน application โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ อบต.ป่าหุ่ง
 • มีการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองต่อไป

จัดทำโครงการ E-Smart Pahung จัดทำขึ้นเพื่อ

 • เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
 • เพื่อเป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (VIRTUAL SERVICE OFFICE) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทาง ระบบ INTERNET ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ E- Smart service ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่โดย ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป

 • การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการในการติดต่อราชการ อาทิเช่น เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการและสังคม ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจึงได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการของหน่วยงาน ลดปัญหาความแออัดในการรับบริการโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่จ าเป็นต้องมาทำธุรกรรมที่หน่วยงาน สามารถรับบริการผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือได้เลย
 • ประชาชนเดินทางมาติดต่องานที่สำนักงาน เกิดความล่าช้า การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและสำนักงานมีระยะทางไกล เสียค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง มาติดงานไม่เจอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้ต้องเดินทางกลับมาติดต่อใหม่ และช่วงสถานการณ์โควิดไม่สามารถเข้ามาติดต่องานที่สำนักงานได้ตามปกติ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการรวมทั้งนโยบายผู้บริหารที่ต้องการนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในหน่วยงานให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้ทำการโครงการ E-Smart Pahung โดยมีดำเนินการให้บริการติดต่อ ขอข้อมูล ขออนุญาต ผ่านทาง application เช่น

 • การขออนุญาต/การจดทะเบียน ต่าง ๆ
 • การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • คำร้องทั่วไป/ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ด้านการศึกษา
 • การขึ้นทะเบียน/ตรวจสอบ
 • บริการสาธารณะ/คลังข้อมูลออนไลน์

ตัวอย่าง ระบบ E-Smart Pahung

การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และประชาชน