สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของประเทศไทย

ภารกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล
  2. จัดทำและควบคุมมาตรฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล
  3. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
  4. จัดอบรมและสัมมนาเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมาย

เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

e-Learning
โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ยิ่งเรียนรู้ อาหารสมอง เพิ่มพลังทางปัญญา โดยการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล

อบรม
เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

สัมมนา
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์

02 612 6060

โทรสาร

02 612 6011-12

อีเมล

contact@dga.or.th

เว็บไซต์

https://tdga.dga.or.th