Soft Square 1999 Co.,Ltd

ที่อยู่

51/597 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

02 997 2000

โทรสาร

N/A

อีเมล

ss_bkk@softsquaregroup.com

เว็บไซต์

http://www.softsquaregroup.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบ ERP ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารการขาย

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ปทุมธานี