W J Technology Co.,Ltd

ที่อยู่

71/288 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

02 574 6416

โทรสาร

02 574 6420

อีเมล

Marketing@wjtechnology.com

เว็บไซต์

http://www.wjtechnology.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : ปทุมธานี