W.P.K.T Co.,Ltd

ที่อยู่

123/217 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

063 536 9869

โทรสาร

N/A

อีเมล

info.wpkt@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.wpkt-cctv.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบสื่อสาร / โทรคมนาคม

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : ปทุมธานี