Bitkub Capital Group Holdings

ที่อยู่

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

02 032 9555

โทรสาร

N/A

อีเมล

business@bitkub.com

เว็บไซต์

http://www.bitkubcapital.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ข้อมูลขนาดใหญ่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร