B.I. Beyond Co., Ltd.

ที่อยู่

200/56 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์

034 116 514

โทรสาร

N/A

อีเมล

N/A

เว็บไซต์

http://www.bibeyond.net

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : สมุทรสาคร