Trecon Co.,Ltd

ที่อยู่

88 อาคารเอ.พี.นครินทร์ ชั้นที่ 17 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์

02 748 6687

โทรสาร

N/A

อีเมล

webadmin@trecon.co.th

เว็บไซต์

http://www.trecon.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาเว็บไซต์

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร