Beryl 8 Plus Public Co., Ltd.

ที่อยู่

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02 116 5081, 02 116 5082

โทรสาร

N/A

อีเมล

Contact@beryl8.com, BE8_CORPSEC@beryl8.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบ ERP ข้อมูลขนาดใหญ่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร