Fresco IT (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่

3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 17 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

02 096 5445

โทรสาร

N/A

อีเมล

Sales@frescoit.co.th

เว็บไซต์

http://www.frescoit.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสำรองข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบจัดการสินค้า

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร