A.I. Technology Company Limited

ที่อยู่

56 หมู่ที่ 9 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์

02 159 8600

โทรสาร

02 163 2878

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ปทุมธานี