Askme Solutions & Consultants Co., Ltd.

ที่อยู่

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 801 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์

02 245 1335-7

โทรสาร

02 245 1338

อีเมล

info@askme.co.th

เว็บไซต์

www.askme.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : สืบค้นข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร