Bonmek Company Limited

ที่อยู่

25 ซอย10 บ้านทุ่งโดน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์

098 012 1515

โทรสาร

N/A

อีเมล

manager@bonmek.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : พิสูจน์และยืนยันตัวตน

บริการ : ระบบยืนยันตัวตน ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : สงขลา