Digital StoreMesh Company Limited

ที่อยู่

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

091 698 5205

โทรสาร

N/A

อีเมล

contact@storemesh.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ

บริการ : ข้อมูลขนาดใหญ่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ปทุมธานี