Global Technology Integrated Company Limited

ที่อยู่

48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์

02 982 5454

โทรสาร

02 982 4004

อีเมล

info@gbtech.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบความมั่นคงปลอดภัย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร