Intelligent Enterprise Consulting Co., Ltd.

ที่อยู่

3781/4-5 ชั้น 1 ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์

094 364 9951‬

โทรสาร

N/A

เว็บไซต์

https://ieconsult.co

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : พัฒนา API พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบบัญชี ระบบ ERP

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร