IKKI (Thailand) Co., Ltd.

ที่อยู่

700/67 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 อาคาร เอ ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์

02 722 7273-4

โทรสาร

02 722 7275

อีเมล

sales@ikki-group.com

เว็บไซต์

https://ikki-group.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร อนุมัติ

บริการ : ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร