Inspektion Company Limited

ที่อยู่

252 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02 150 7047

โทรสาร

N/A

อีเมล

manage@Inspektion.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : นนทบุรี