Jastel Network Company Limited

ที่อยู่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

02 100 3183

โทรสาร

02 100 3184

อีเมล

info@jastel.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : นนทบุรี