Lianudom Company Limited

ที่อยู่

88/9 ห้องบี 105 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 2
ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

081 476 1422

โทรสาร

N/A

อีเมล

sayhi@365zocial.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : การตลาดดิจิทัล พัฒนาเว็บไซต์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบบริหารการขาย

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ภูเก็ต