Mergitech Consulting Co., Ltd.

ที่อยู่

9 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แยก 7-2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

โทรศัพท์

095 945 9544, 094 646 6466

โทรสาร

N/A

อีเมล

business@mergitech.com

เว็บไซต์

www.mergitech.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : พัฒนา API ระบบ ERP พัฒนาแอปพลิเคชัน สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร