MP Engineering System Company Limited

ที่อยู่

92/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

02 101 9495, 065 693 6515, 065 539 8965

โทรสาร

02 755 4030

อีเมล

mp-engineering@outlook.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : สมุทรปราการ