NextGen Education Company Limited

ที่อยู่

353 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

099 805 4987

โทรสาร

N/A

อีเมล

2018nextgen@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบเรียนออนไลน์

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : นนทบุรี