Prosoft CRM Co., Ltd.

ที่อยู่

287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์

081 359 7691, 081 359 7685,
062 310 6964, 02 402 8414

โทรสาร


N/A

อีเมล

sale@getmycrm.com

เว็บไซต์

www.getmycrm.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : ระบบ ERP พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : เชียงใหม่