Readyplanet Public Company Limited

ที่อยู่

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701 – 1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์

02 016 6789

โทรสาร

02 016 6901

อีเมล

info@readyplanet.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบบริหารการขาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร