Rescom Technologies Company Limited

ที่อยู่

700/84 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

02 120 4218

โทรสาร

N/A

อีเมล

admin@rescomtec.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร