SeniorSoft Development Co., Ltd.

ที่อยู่

2991/23-24 อาคารซีเนียร์ซอฟท์ โครงการวิสุทธานี ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์

02 692 5899

โทรสาร

02 692 5299

อีเมล

info@seniorsoft.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร อนุมัติ

บริการ : ระบบ ERP พัฒนา API ข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสำรองข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล ระบบบัญชี ระบบบริหารการขาย ระบบจัดการสินค้า

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร