Softsuite Co., Ltd.

ที่อยู่

146 ห้อง MB. 4-6 ชั้น 1 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

096 861 1940

โทรสาร

02 023 3099

อีเมล

info@softsuite.co.th

เว็บไซต์

www.softsuite.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : ตรวจและพิจารณาคำขอ

บริการ : ปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : นนทบุรี