Ubon Bio Power Company Limited

ที่อยู่

19 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

โทรศัพท์

088 595 4228

โทรสาร

N/A

อีเมล

ubonbiopower_ubp@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : อื่นๆ

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : อุบลราชธานี