WJ Technology Company Limited

ที่อยู่

71/288 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

02 574 6416

โทรสาร

N/A

อีเมล

Marketing@wjtechnology.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ข้อมูลอ้างอิง : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : ปทุมธานี