TechCons Biz Co., Ltd.

ที่อยู่

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 17 ห้อง 17 จีเอช ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์

02 634 4409

โทรสาร

02 634 4408

อีเมล

info@techconsbiz.com

ผลงานอ้างอิง

โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ

บริการ : ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล พัฒนา API ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลายเซ็นดิจิทัล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร