สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดทำเว็บไซต์มีดี (Me-D e-Marketplace) ศูนย์รวมผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เกี่ยวกับ

  1. รายการผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากการลงทะเบียนกับ สพร. และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกการสรรหาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  2. รายการหน่วยงานจัดอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
  3. ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการทำงานและบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และให้เกิดการขยายผลต้นแบบไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม สพร. สามารถทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รูปแบบ ข้อกำหนด ยกเลิกข้อมูล เงื่อนไขการใช้งาน หรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ รวมทั้ง สามารถระงับการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ให้ผู้ใช้งานแต่อย่างใด โดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โดย สพร. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ สพร. เป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกการสรรหาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเท่านั้น ข้อมูลของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ อาจไม่ได้แสดงถึงสถานะที่แท้จริงของกิจการในปัจจุบัน สพร. ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และ สพร. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส นอกจากนี้ สพร. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

หากพบความผิดปกติของการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัย สพร. ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานบัญชีนั้นๆ ได้ทันที หรือ กรณีหากมีเหตุชวนให้สงสัย เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ผู้ใช้งานยุติการใช้งานไว้ก่อนจนกว่าจะได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างแน่ชัด