นครศรีธรรมราช

รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ประจำปี 2565
โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพรวมผลงาน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการประกาศเป็นเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีความพร้อมในด้านการพัฒนาและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง เน้นการออกแบบที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน Application LINE Official Account “@Nakhoncity” ในประเด็นหัวข้อร้องทุกข์ 17 หมวด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย และประชาชนใช้กันทั่วไป โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเมือง

โครงการระบบรับและบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อ

 • รับฟังเสียงสะท้อนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการทำงานของรัฐ
 • Two-Way Communication (People & Government)
 • 17 ประเด็นหัวข้อร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
 • บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลออนไลน์ E-Government
 • เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • ยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลออนไลน์ที่ทันสมัย (E – Government) ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีความล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการและ ความคาดหวังของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
 • ประชาชนไม่สะดวกที่จะติดต่อราชการเรื่องร้องทุกข์ที่เทศบาล
 • ลงพื้นที่/จัดประชุมประชาคมชุมชน
 • แผนชุมชน จำนวน 67 ชุมชน
 • รายงานผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
 • การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(แบบหนังสือคำร้องทั่วไป) ที่มีความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พัฒนาระบบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์ ซึ่งมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณไว้อย่างต่อเนื่อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการรับเรื่องตามภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อสารมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 1-3 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

เทคโนโลยีและการใช้งาน

 • Line Official Account “@Nakhoncity” รับแจ้งปัญหาจากประชาชน
 • Line Notify แจ้งสถานะของเรื่องร้องเรียน
 • การสื่อสารแบบสองทางระหว่างเทศบาลกับประชาชน
  • ระบบส่งงานสู่ผู้ดูแลของส่วนราชการตามภารกิจ
  • ดำเนินแจ้งกลับผลการดำเนินการแก่ผู้แจ้ง