ยะลา

รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
โดย เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

Yala Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน) ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมืองกับประชาชน

ภาพรวมผลงาน

เทศบาลนครยะลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างขององค์กรในรูปแบบกระจายอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ โดยอยู่ลักษณะของสำนักและกองจึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบแยกส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการออกนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ดังนั้น เทศบาลนครยะลา จึงได้จัดทำระบบรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Mayor Dashboard) และสำหรับประชาชน (Citizen Dashboard) พร้อมทั้งระบบโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  1. ข้อมูล ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบแยกส่วน ตามสำนักกองข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถประมวลผลได้
  2. ผู้บริหาร ขาดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและออกนโยบาย
  3. ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
  4. เจ้าหน้าที่ ขาดบุคลากรด้าน Data Science เจ้าหน้าที่ทำงานซ้ำซ้อน ลำบากในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล

Dashboard
ระบบรายงาน
ผลข้อมูล

Mayor Dasboard
Citizen Dashboard

Chatbot
ระบบโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ

Facebook : ผู้ติดตาม 107,816 คน
LINE : ผู้ติดตาม 36,509 คน

กระบวนการริเริ่มของ Dashboard

ข้อมูล Mayor Dashboard

1. Operation
2. Living
3. Governance
4. Population
5. Economy
6. Environment
7. Transportation

ข้อมูล Citizen Dashboard

1. ข้อมูลเทศบาล
2. ข้อมูลประชากร
3. ข้อมูลความเป็นอยู่
4. ข้อมูลการบริการ

ช่องทางการเข้าถึง Dashboard

สถิติการใช้งาน Citizen Dashboard

ผลการดำเนินงาน

กระบวนการริเริ่มของ Chatbot

สถิติการใช้งาน Chatbot

ผลการดำเนินงาน

การแต่งตั้งแอดมินของแต่ละสำนักกอง เพื่อรับผิดชอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่อัพเดทข้อมูลในแดชบอร์ดให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการตอบข้อคำถามจากประชาชนที่แชทบอทไม่สามารถตอบได้

ระยะสั้น

โครงสร้างฐานข้อมูลเมือง
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลเมือง เพื่อรองรับการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ อันนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะยาว

ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ
Intelligent Operation Center : IOC
เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแล ควบคุม สั่งการและบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในพื้นที่

Website : yalacity.go.th
LINE : @YALACITY
Facebook : เทศบาลนครยะลา Yalacity
YALA Mobile App : เทศบาลนครยะลา