ศูนย์รวมผู้มีความสามารถพิเศษ และวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน Centre of AI Talents and AI Technology for All โดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) หรือ Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT) ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนและผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัย พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

AIAT Academy มีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรให้มีความรู้เพื่มเติม ตลอดจนสามารถ reskill จนกระทั่ง upskill ต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้

AIAT E-LEARNING PLATFORM

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแห่งแรกในประเทศ ดำเนินงานด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ทุกสาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ พร้อมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ จากนานาชาติทั่วโลก

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้จัดเนื้อหาหลักสูตร รวบรวมความรู้สาขาปัญญาประดิษฐ์ด้านต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ด้วยแพลตฟอร์มนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ จนไปถึงการประยุกต์ใช้งานได้จริง

ที่อยู่

160 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

097 186 1734

โทรสาร

N/A

อีเมล

academy@aiat.or.th

เว็บไซต์

https://academy.aiat.or.th