สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเทียบเท่าสำนัก มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่งเสริม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ภารกิจอีกประการหนึ่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คือการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการแนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

วิสัยทัศน์

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรรม

พันธกิจ

  1. ยกระดับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
  2. การสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ” ในการพัฒนาบุคลากร

ที่อยู่

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)
หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์

N/A

โทรสาร

N/A

อีเมล

dlalpdi@gmail.com

เว็บไซต์

https://lpdi.go.th