วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนามาตรฐานอาชีพ
  ในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
 2. พัฒนาองค์กรรับรองสมรรถนะ
  พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
 3. พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ
  พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. พัฒนาองค์กร
  พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 5. ศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล
  เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
 6. สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ
  สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

ที่อยู่

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)
ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์

063 373 3926

โทรสาร

02 035 4900

อีเมล

info@tpqi.go.th

เว็บไซต์

www.tpqi.go.th