Global Prime Corporation Co. Ltd.

ที่อยู่

184/125-126 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02 645 3781

โทรสาร

N/A

อีเมล

info@gbprimepay.com

เว็บไซต์

http://www.gbprimepay.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร