Addpay Service Point Co., Ltd.

ที่อยู่

406 หมู่ 18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 317 123

โทรสาร

N/A

อีเมล

admin@addpay.co.th

เว็บไซต์

www.addpay.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบบัญชี

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : อุบลราชธานี