affix Technology Co., Ltd.

ที่อยู่

32/144 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

082 494 0909

โทรสาร

N/A

อีเมล

N/A

เว็บไซต์

www.affix.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : สมุทรปราการ