A-HOST Co., Ltd.

ที่อยู่

979/52-55 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์

02 298 0625-32

โทรสาร

02 298 0053

เว็บไซต์

www.a-host.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : พิสูจน์และยืนยันตัวตน สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ อนุมัติ

บริการ : ระบบคลาวด์ ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบ ERP พัฒนา API ข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน ระบบสำรองข้อมูล ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร