AKIP Venture Co., Ltd.

ที่อยู่

อาคาร B ชั้น 4  ห้อง 405/6 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

065 989 9815

โทรสาร

N/A

อีเมล

contact.akip@gmail.com

เว็บไซต์

www.akipventure.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : สืบค้นข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : เชียงใหม่