Bookdose Co., Ltd.

ที่อยู่

499 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

02 960 0010

โทรสาร

02 960 0015

อีเมล

admin@bookdose.com

เว็บไซต์

www.bookdose.co

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : นนทบุรี