Commserv Siam Co., Ltd.

ที่อยู่

77/102-103 อาคารสินสาธร ชั้น 25 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

โทรศัพท์

02 878 5599

โทรสาร

N/A

อีเมล

info@commservsiam.com

เว็บไซต์

www.commservsiam.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร