Dcore System Integrator Co., Ltd.

ที่อยู่

63 ซ.สุขุมวิท 68 แขวงบางนาเหนือ บางนา กทม. 10260

โทรศัพท์

1176

โทรสาร

02 022 4994

อีเมล

dcoresystem2021@gmail.com

เว็บไซต์

www.dcoresystem.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร