Dot Matter Co., Ltd.

ที่อยู่

928 อาคาร D โครงการ Block 28 ห้องเ D301-D306,D301/1 ชั้น 3 ซ.จุฬา 7
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์

083 629 4497

โทรสาร

N/A

อีเมล

info@dotmatters.co

เว็บไซต์

www.admatter.co

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : พัฒนา API จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบจัดเก็บข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล ระบบลงทะเบียน ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) การตลาดดิจิทัล

ข้อมูลอ้างอิง : AIEAT สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร