Frevation Co., Ltd.

ที่อยู่

682 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์

082 579 8555

โทรสาร

N/A

อีเมล

support@leceipt.com

เว็บไซต์

www.frevation.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : พัฒนา API จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบสำรองข้อมูล สืบค้นข้อมูล ระบบบัญชี ระบบบริหารการขาย ระบบจัดการสินค้า ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระบบลายเซ็นดิจิทัล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : มหาสารคาม