Growlisto Co., Ltd.

ที่อยู่

302/57 หมู่ 5 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

065 228 9642

โทรสาร

N/A

อีเมล

contact@growlisto.com

เว็บไซต์

www.growlisto.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร พิสูจน์และยืนยันตัวตน จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ อนุมัติ ชำระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ตรวจและพิจารณาคำขอ

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน สืบค้นข้อมูล ระบบลงทะเบียน ระบบเรียนออนไลน์ ระบบบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : ขอนแก่น